Whatssap icon054-2106968
דברו איתנו בוואצאפ

phone icon1054-2106968
זמינים בשבילכם

הפניקס ביטוח בריאות

 

רוצים לקבל הצעה לביטוח של הפניקס ביטוח בריאות בהתאמה אישית ?

  • מגוון מסלולים בהתאמה אישית
  • תנאים מיוחדים ללקוחות שלנו בהפניקס
  • אחריות ושירות גם אחרי הצטרפות

 

 

צילום מסך 2022 05 29 222934

 

הפניקס ביטוח בריאות - ניתוחים באמצעות נותן שירות שבהסכם וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל


התכנית החדשה של ביטוח בריאות הפניקס, משלבת בצורה חכמה בחירה מבין מגוון מסלולי מימון לניתוח באמצעות נותן שירות שבהסכם ומעניקה חיסכון כספי מהותי בפרמיה החודשית.
מבוטח יוכל לבחור בעת הצורך בין ביצוע ניתוח באמצעות נותן שירות שבהסכם הפניקס ובהשתתפות עצמית בגובה 3,000 ₪ (צמוד מדד) לבין ביצוע ניתוח באמצעות השב"ן וקבלת החזר בגין ההשתתפות העצמית ששילם בשב"ן.

ניתוחים באמצעות נותן שירות שבהסכם וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל - החזר הוצאות עבור:

- שיפוי לניתוחים באמצעות נותן שירות שבהסכם בתשלום ה"ע של 3,000 ₪ או החזר הוצאות בגין ביצוע ניתוח שבוצע באמצעות השב"ן וע"י נותן שירות שבהסכם (עד גובה הסכום המרבי בגין הניתוח אצל נותן השירות).
- טיפולים מחליפי ניתוח בישראל.
- בחירת הרופא המנתח, בית החולים ומועד הניתוח ע"י המבוטח.
- 3 התייעצות אגב ניתוח בכל שנת ביטוח.
- שתלים במהלך ניתוח- ללא תקרה.
- הוצאות אשפוז עד לתקרה של 30 ימי אשפוז לניתוח לרבות תרופות ובדיקות שבוצעו כחלק מהאשפוז

חשוב לדעת:

- גיל כניסה לביטוח- עד גיל 70 בלבד.
- תקופת אכשרה: 90 יום, הריון ולידה 12 חודשים.
- מבוטח רשאי לבטל כל אחת מהתוכניות בכל עת. במקרה ובוטלו כל תכניות הבסיס, יבוטלו גם התוכניות הנוספות הנלוות לתוכניות הבסיס. מקום שבו בוטלה - תכנית ביטוח במסגרת צירוף תכניות בתעריף מיוחד/מוזל- תשתנה הפרמיה הנותרת בהתאמה.
תמצית תנאי הביטוח - ביטוח לניתוחים באמצעות נותן שירות שבהסכם בהשתתפות עצמית של 3000 ₪ וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל/גילוי נאותניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל

 

ביטוח בריאות הפניקס מאפשר למבוטח לבחון את כל החלופות העומדות בפניו על מנת שיוכל לבחור את הטיפול האופטימאלי עבורו ואף לקבל שיפוי מלא עבור ביצוע הטיפול.
במקרה בו תזדקקו לניתוח, טיפול מחליף ניתוח, השליטה על כל הפרטים, מהרופא ועד למועד הביצוע נמצא בידיים שלכם!

ניתוחים באמצעות נותן שירות שבהסכם וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל - החזר הוצאות עבור:

- שיפוי מלא לניתוחים באמצעות נותן שירות שבהסכם וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל.
- בחירת הרופא המנתח, בית החולים ומועד הניתוח ע"י המבוטח.
- 3 התייעצות אגב ניתוח בכל שנת ביטוח. (במידה וההתייעצות בוצעה ע"י נותן שירות שאינו בהסכם יבוצע החזר עד לסך של 800 ₪ לכל התייעצות).
- שתלים במהלך ניתוח- ללא תקרה.
- הוצאות אשפוז עד לתקרה של 30 ימי אשפוז לניתוח לרבות תרופות ובדיקות שבוצעו כחלק מהאשפוז.

חשוב לדעת:

- גיל כניסה לביטוח- עד גיל 70 בלבד.
- תקופת אכשרה: 90 יום, הריון ולידה 12 חודשים.
- מבוטח רשאי לבטל כל אחת מהתוכניות בכל עת. במקרה ובוטלו כל תכניות הבסיס, יבוטלו גם התוכניות הנוספות הנלוות לתוכניות הבסיס. מקום שבו בוטלה תכנית ביטוח במסגרת צירוף תכניות בתעריף מיוחד/מוזל- תשתנה הפרמיה הנותרת בהתאמה.


משלים שב"ן לניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל


החזר הוצאות עבור:
שיפוי מעבר לזכאות בשב"ן לניתוחים בישראל וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל שבוצעו בידי רופא שבהסדר ועד תקרת הסדר אצל רופא שאינו בהסדר ( מ- 1/7/2016 לא תתאפשר בחירת רופא שאינו בהסדר).
בחירת הרופא המנתח, בית החולים ומועד הניתוח ע”י המבוטח.
3 התייעצות אגב ניתוח בכל שנת ביטוח.
שתלים במהלך ניתוח- ללא תקרה .
הוצאות אשפוז עד לתקרה של 30 ימי אשפוז לניתוח לרבות תרופות ובדיקות שבוצעו כחלק מהאשפוז.


חשוב לדעת:

-גיל כניסה לביטוח- עד גיל 70 בלבד.
-תקופת אכשרה: 90 יום, הריון ולידה 12 חודשים.
-כל הכיסויים הנוספים מלבד ניתוחים פרטיים בארץ ניתנים ללא תלות בקופת החולים והשב"ן.
מבוטח ראשי לבטל כל אחת מהתוכניות בכל עת. במקרה ובוטלו כל תכניות הבסיס, יבוטלו גם התוכניות הנוספות הנלוות לתוכניות הבסיס. מקום שבו בוטלה תכנית ביטוח במסגרת צירוף תכניות בתעריף מיוחד/מוזל- תשתנה הפרמיה הנותרת בהתאמה.

תרופות שאינן נכללות בסל הבריאות


החזר הוצאות עבור:
הטיפול התרופתי (לרבות תוסף מזון רפואי) עד תקרה של 3,000,000 ₪ לכל מקרי הביטוח למשך שנתיים, עד לתקרה בסך של 12,000,000 ₪ לכל מקרי הביטוח ולכל תקופת הביטוח.
השתתפות עצמית ע"ס 300 ₪ בגין תרופות ו/או תוספי מזון שהעלות החודשית עבור כל אחד מהם פחותה מ 5,000 ₪ (למעט במקרה בו קיימות תרופות גנריות המכוסות בסל הבריאות).
ללא השתתפות עצמית בגין תרופות ו/או תוספי מזון שהעלות החודשית עבור כל אחד מהם מעל 5000 ₪ לחודש (למעט במקרה בו קיימות תרופות גנריות המכוסות בסל הבריאות).
פטור מהשתתפות עצמית לתרופה למחלת הסרטן.
פיצוי כספי במקרה של טיפול כימותראפי כנקוב בתנאי הפוליסה.
שיפוי בגין שירות רפואי הכרוך במתן התרופות עד תקרת סכום הביטוח הנקובה בפוליסה.


חשוב לדעת:

-גיל כניסה לביטוח- עד גיל 70 בלבד.
-תקופת אכשרה: 90 יום.
-מבוטח ראשי לבטל כל אחת מהתוכניות בכל עת. במקרה ובוטלו כל תכניות הבסיס, יבוטלו גם התוכניות הנוספות הנלוות לתוכניות הבסיס. מקום שבו בוטלה תכנית ביטוח במסגרת צירוף תכניות בתעריף מיוחד/מוזל- תשתנה הפרמיה הנותרת בהתאמה.

השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל


1.1. מימון הוצאות עבור השתלה באחד משלושה מסלולים:
א. החזר הוצאות (שיפוי):
השתלות האיברים: כבד, כליה, לב, ריאה, לב-ריאה, לבלב, מעי, שחלה וכל שילוב ביניהם.
כיסוי מלא להשתלות איברים מתורם – ללא תקרה.
כיסוי להשתלת איבר מבעל חיים- עד לסך של 3,100,000 ₪
השתלה תכלול גם: השתלת לב מלאכותי ו/או קוצב סרעפתי לחולי als, השתלת מח עצמות, תאי גזע ודם טבורי שמקורם או מגורם זר ו/או מהמבוטח עצמו (בישראל בלבד).
ב. פיצוי חד פעמי ע"ס 350,000 ₪ לאחר ביצוע ההשתלה בגין מימונה בחו"ל ללא השתתפות החברה.
ג. פיצוי ע"ס 350,000 ₪ בגין מחלה קשה טרם ביצוע ההשתלה. (במקרה זה לא תהיה זכאות לקבלת כל שיפוי או פיצוי או גמלה נוספים בגין ההשתלה).
1.2. כיסוי עלות טיפולים מיוחדים בחו"ל עד תקרת ביטוח של 1,000,000 ₪ (לכל תקופות הביטוח).
1.3. החזר הוצאות בגין ביצוע השתלה או טיפול מיוחד בחו"ל עבור:
הערכה רפואית לפני ביצוע ההשתלה ו/או טיפול מיוחד בחו"ל (עד תקרה).
טיפולים רפואיים בחו"ל (עד תקרה) אשר קשורים באופן ישיר לביצוע ההשתלה ו/או הטיפול המיוחד בחו"ל, לרבות דיאליזה.
אשפוז בחו"ל לפני ולאחר ביצוע ההשתלה ו/או טיפול מיוחד בחו"ל עד תקרה הרשומה בפוליסה.
בדיקות לאיתור תרומת מח עצם, תאי גזע ודם טבורי עד תקרת סכום הביטוח הנקובה בפוליסה.
הבאת מומחה לישראל לביצוע ההשתלה עד תקרת סכום הביטוח הנקובה בפוליסה.
הטסת גופה לישראל עד תקרת סכום הביטוח הנקובה בפוליסה.
הוצאות שהייה בחו“ל עד תקרת סכום הביטוח הנקובה בפוליסה.
1.4. גמלת החלמה לאחר חזרת המבוטח ארצה:
גמלה חודשית בגובה 6,800 ₪ ולמשך 24 חודשים לאחר ביצוע השתלה בארץ או בחו"ל.
גמלה חודשית בגובה 2,500 ₪ ולמשך 12 חודשים עבור טיפול מיוחד בחו"ל אשר מומן בשיעור של 50% ע"י גורם אחר.


חשוב לדעת:
גיל כניסה לביטוח- עד גיל 70 בלבד.
תקופת אכשרה: 90 יום.
מבוטח רשאי לבטל כל אחת מהתוכניות בכל עת. במקרה ובוטלו כל תכניות הבסיס, יבוטלו גם התוכניות הנוספות הנלוות לתוכניות הבסיס. מקום שבו בוטלה תכנית ביטוח במסגרת צירוף תכניות בתעריף מיוחד/מוזל- תשתנה הפרמיה הנותרת בהתאמה.
המידע הינו מידע כללי אודות הכיסויים בלבד וכל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה.

ניתוחים בחו"ל וטיפולים מחליפי ניתוח בחו"ל

א.החזר הוצאות בגין ביצוע ניתוח בחו"ל הכולל:
- כיסוי מלא לניתוח, שכר מנתח ומרדים והוצאות בית החולים בחו"ל (הכולל אשפוז עד 30 יום ושתלים בניתוח עד 22,000 ₪ ).
- הטסה רפואית והעברה יבשתית משדה התעופה לבית החולים בחו“ל (עד תקרה).
- שהייה (מבוטח+ מלווה או 2 מלווים במקרה של ילד) לתקופה מרבית של 30 יום ועד תקרת סכום הביטוח הנקובה בפוליסה.
- הבאת מנתח מחו“ל אם לא ניתן להטיס את המבוטח לחו“ל (עד תקרה).
- פיצוי חד פעמי בעת ניתוח גדול אם משך האשפוז בחו”ל לצורך הניתוח מעל 10 ימים רצופים.
- המשך טיפולים בישראל במקרה של ניתוח גדול הכולל: שהייה במוסד החלמה, פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, ייעוץ דיאטטי, שיקום כושר הדיבור (עד תקרת סכום הביטוח הנקובה בפוליסה).
- הטסת גופה ופיצוי חד פעמי במקרה מוות עד תקרת סכום הביטוח הנקובה בפוליסה.
- גמלה חודשית בגובה 2,500 ₪ ולמשך 12 חודשים לאחר ביצוע ניתוח בחו"ל אשר מומן בשיעור של 50% ע"י גורם אחר.
ב.החזר הוצאות רפואיות עבור טיפול מחליף ניתוח בחו"ל- עד תקרה של 220,000 ₪ למקרה ביטוח.


חשוב לדעת:

-גיל כניסה לביטוח- עד גיל 70 בלבד.
-תקופת אכשרה: 90 יום.
-מבוטח ראשי לבטל כל אחת מהתוכניות בכל עת. במקרה ובוטלו כל תכניות הבסיס, יבוטלו גם התוכניות הנוספות הנלוות לתוכניות הבסיס. מקום שבו בוטלה תכנית ביטוח במסגרת צירוף תכניות בתעריף מיוחד/מוזל- תשתנה הפרמיה הנותרת בהתאמה.

ביטוח בריאות הפניקס - כיסוי "שירותים אמבולטוריים"

1.הריון ולידה
השתתפות בהוצאות למבוטחת בגין בדיקות הריון מתוך רשימת הבדיקות המפורטות להלן, עד תקרה של 3,300 ₪ לכל הריון:
- ביצוע סריקה על קולית לבדיקת מערכות עובר (אולטרא סאונד).
- ביצוע בדיקת שקיפות עורפית.
- ביצוע סקר ביוכימי משולש (חלבון עוברי)
- ביצוע בדיקת מי שפיר.
- בדיקת nipt
- ביצוע בדיקת סיסי שיליה.
- ביצוע בדיקה לאבחון גנטי טרום הריון ותכנון משפחה.
- ביצוע בדיקת "צ'יפ גנטי" (cma). – חדש!
- ייעוץ עם רופא מומחה בנושא הריון ולידה. – חדש!
בנוסף:
- השתתפות במימון איסוף ושימור דם טבורי עד 550 ₪ .
- השתתפות בקורס הכנה ללידה עד 300 ₪ .
- החזר הוצאות בגין התייעצות בקשר לתינוק שנולד עם יועצת הנקה מוסמכת 250 ₪ .
- החזר הוצאות בגין שהייה במלונית לאחר לידה עד 200 ₪ ליום עד 7 ימים.
- החזר הוצאות בגין הפריית מבחנה 9,000 ₪ לתקופת הביטוח.
2. רפואת מומחים והתייעצויות(עד תקרה שנתית 12,000 ₪):
- התייעצות עם רופא מומחה- ללא הגבלה של מספר ההתייעצויות (עד 800 ₪ ראשונה , 500 ₪ שנייה)
- התייעצות עם רופאים מומחים- התייעצות רב תחומית (עד 2,000 ₪ )
- התייעצות בקשר לבעיות גיל המעבר ואנטי אייג‘ינג (עד 550 ₪ ).
- אישור לפעילות ספורט - החזר הוצאות בגין התייעצות עם רופא לצורך קבלת אישור לפעילות ספורטיבית (עד 100 ₪ ).
- ייעוץ/טיפול גמילה מהתמכרות (סמים, אלכוהוליזם, עישון והימורים, מין) - עד 230 ₪
- בדיקה וייעוץ להפרעות במפרק הלסת (550 ₪ ).
- בדיקה לצורך ייעוץ לטיפולי אורתוגנטיה/ אורתוכירורגיה. (עד 660 ₪ )- חדש.
3. בדיקות אבחנתיות וטיפולים פארא-רפואיים (עד תקרה שנתית 12,000 ₪):
- בדיקות אבחנה, מעבדה ובדיקות הדמיה ממוחשבות (רנטגן,ct, ct pet ,mri ,mra ,mre ,mrt אולטראסאונד, מעבדה).
- ct קרדיאלי מניעתי של הלב וכלי הדם הקורונאריים למבוטח בדרגת סיכון גבוהה למחלות לב (עד 4,400 ₪).
- אבחון וייעוץ גנטי למחלות תורשתיות (עד 3,200 ₪ ).
- טיפולים: פיזיוטרפיה, ריפוי בדיבור לאחר cva או תאונה, ריפוי בעיסוק לאחר cva או תאונה (עד 2,000 ₪ לשנת ביטוח).
- החזר הוצאות בגין טיפולים בהפרעות אכילה (עד 2,000 ₪ לשנת ביטוח).
4. טכנולוגיות רפואיות מתקדמות:
- הראיית איברים פנימיים במערכת העיכול באמצעות קפסולה (עד 5,000 ₪ ועד תקרה תקרה שנתית לנספח).
- השתלת תומך תוך עורקי (עד 10,200 ₪) .
5. מניעה, אבחון וטיפול במחלת הסרטן
- בדיקת קולונוסקופיה מניעתית למבוטח בדרגת סיכון גבוהה למחלות המעי הגס (עד 4000 ₪ ).
- כיסוי לטיפולים כימותרפיים ורדיותרפיים ( עד תקרה שנתית של הנספח 12,000 ₪).
- ביצוע בדיקה לאבחון גנטי מתקדם לגילוי גנים סרטניים (עד 3,200 ₪ ).
-בדיקת אונקוטסט לאבחון התאמת תרופות בעת טיפול כימותראפי (עד 4,900 ₪ ועד תקרה שנתית לנספח).
- שמירת מח עצם לתקופות ארוכות (עד 1,650 ₪).
- הקפאת זרע וביציות (עד 13,350 ₪ ).
- קבלת טיפולים כימותרפיים בפרפוזיה ישירה (עד 160,000 ₪ ).
- קבלת טיפולים בהימופלטרציה (עד 82,350 ₪ ) .
- טיפול מיוחד במחלת הסרטן- השתלה תוך גופית של כדורים רדיואקטיביים עד 5,500 ₪).
- החזר הוצאות עבור אביזרי עזר המקלים על הסימפטומים ותוצאות הטיפול במחלת הסרטן. כגון: פאה, חזייה, שרוול גומי וכד‘ (עד 2,600 ₪ ).
- חוות דעת שנייה בחו“ל בנוגע לאבחון מחלת הסרטן .(עד 1,000 ₪ )
6. רפואה מונעת- בדיקות סקר
- בדיקות סקר לגילוי סרטן- אחת ל 3- שנים (עד 450 ₪ ).
- בדיקות סקר מנהלים החל מגיל 40- אחת לשנתיים (עד 400 ₪ ).


הפניקס ביטוח בריאות - חשוב לדעת:

-גיל כניסה מקסימאלי 70 שנה.
-בכפוף להשתתפות עצמית ותקרות כיסוי המפורטות בפוליסה.
-תקופת אכשרה - 90 יום, הריון ולידה- 9 חודשים, סקר גילוי סרטן- 3 שנים, סקר מנהלים-12 חודשים.
-מבוטח ראשי לבטל כל אחת מהתוכניות בכל עת. במקרה ובוטלו כל תכניות הבסיס, יבוטלו גם התוכניות הנוספות הנלוות לתוכניות הבסיס. מקום שבו בוטלה תכנית ביטוח במסגרת צירוף תכניות בתעריף מיוחד/מוזל- תשתנה הפרמיה הנותרת בהתאמה.

ייעוץ, אבחון וטיפול בנושא התפתחות הילד

לילדים מגוון בעיות בריאות והתפתחות האופייניות לגילם הניתנות לאבחון וטיפול.
פרק זה כולל את הכיסויים הבאים ומציע:
1. שירות ייעוץ והכוונה מקצועיים רפואיים:
- ייעוץ טלפוני ופרונטלי עם רופא מומחה
- בדיקות ראיה ושמיעה.
2. שירותי אבחון:
- אבחון וייעוץ דידקטי ופסיכו דידקטי
- אבחון וייעוץ בהפרעות קשב וריכוז- כיסוי גם למבחן moxo – חדש!
3. שירותי טיפול:
- פיתוח מיומנויות למידה
- פיתוח כישורים התפתחותיים רגשיים
- ריפוי בעיסוק
- טיפול פסיכולוגי
- טיפול בהרטבה
- טיפול בחדר מלח

ביטוח בריאות הפניקס - ליווי רפואי בעת אשפוז מכל סיבה שהיא

התמודדות עם מחלה קשה או אירוע רפואי מלווה במתח, חרדה וחוסר וודאות, אלה מעלים שאלות רבות טרם קבלת הטיפול והחלטה על דרכי הטיפול.
כתב השירות “רופא אישי“ מלווה ומכוון את החולה משלב גילוי המחלה ועד לקבלת הטיפול הרפואי במשך 24 חדשים, והוא מציע:
- מנהל/ת תיק אישי (טלפוני)- ללא הגבלת מקרים לשנת ביטוח.
- ליווי רפואי, פסיכולוגי ופארא-רפואי שיינתן בבית החולה, בבית החולים או בקליניקה בהתאמה.
- ליווי רפואי בעת ולאחר אשפוז מכל סיבה שהיא. מכלול השירותים הרחב ביותר שקיים בשוק.
- ייעוץ וטיפול פסיכולוגי,ייעוץ והכוונה על ידי רו“ח למימוש זכויות עקב המצב הרפואי.


מה חשוב לדעת:

- ללא הגבלת גיל כניסה.
- בכפוף להשתתפות עצמית ותקרות כיסוי המפורטות בפוליסה.
- פרמיה קבועה (למעט המעבר מפרמיית ילד לבוגר).
- תקופת אכשרה -90 יום.

"לא לבד" - ליווי תהליך הטיפולי בחולי מחלת הסרטן

הטיפולי בחולי מחלת הסרטן שירות “לא לבד“ ניהול אישי, וטיפול צמוד להתמודדות לאורך תהליך הטיפול עם מחלת הסרטן באמצעות צוות מומחים מבית החולים "אסותא":
- תהליך קבלה וקליטה.
- התאמת צוות רפואי.
- בדיקות אבחנתיות לבחירת שיטת טיפול מתאימה.
- חוות דעת מסכמת ואפשרות לחו“ד נוספת מחו“ל.
- שירות המשכי הכולל ניהול תיק רפואי.
- מוקד טלפוני רפואי.
- פגישות ייעוץ עם רופאים.
- תמיכה נפשית לחולה ולמשפחתו על ידי צוות מקצועי.


מה חשוב לדעת:

- ללא הגבלת גיל כניסה
- בכפוף להשתתפות עצמית ותקרות כיסוי המפורטות בפוליסה.
- פרמיה קבועה (למעט המעבר מפרמיית ילד לבוגר).
- ללא תקופת אכשרה.
קישור לגילוי נאות ל-"לא לבד - בגילוי מחלת הסרטן" - כתב שירות לליווי תהליך הטיפול בחולי מחלת הסרטן בבית החולים אסותא
קישור לתנאים כלליים ל-"לא לבד - בגילוי מחלת הסרטן" - כתב שירות לליווי תהליך הטיפול בחולי מחלת הסרטן בבית החולים אסותא


כתב שירות שירותי רפואה משלימה

כתב שירות המזכה את המבוטח בהשתתפות בהוצאות בגין מגוון טיפולים
אלטרנטיביים. שיינתנו באמצעות ספקי שירות.

מה חשוב לדעת:

- ללא הגבלת גיל כניסה.
- פרמיה קבועה (למעט המעבר מפרמיית ילד לבוגר).
- תקופת אכשרה בת 90 ימים.

כתב שירות - רופא מומחה בקליק

רופא מומחה בקליק- כתב שירות לייעוץ רופא מומחה באונליין (on line)
כתב שירות "רופא מומחה בקליק" מעניק למבוטח ייעוץ רפואי מקוון ללא הגבלה, באמצעות רופאים מומחים לרבות מנהלי מחלקות, סגני מנהלי מחלקות, מנהלי יחידה, סגני מנהלי
יחידה ופרופסורים לרפואה והכל בלחיצת כפתור ובשיחת וידאו במועד המתאים לך.
במסגרת כתב שירות "רופא מומחה בקליק" יינתנו ייעוצים בשני מסלולים:
1. ייעוץ מקוון עם רופא משפחה וילדים:
התייעצויות מידית ללא תקופת המתנה ותוך 90 דקות ממועד הפניה למוקד השירות.
2. ייעוץ מקוון עם רופא מומחה:
שיחת וידאו תוך 5 ימי עסקים על פי בחירת המבוטח.
בתחומים שונים (כירורגיית לב/חזה/כללי, נוירוכירורגיה, רפואת כאב, אורתופדיה, נוירולוגיה, אורולוגיה, נפרולוגיה, קרדיולוגיה, ראומטולוגיה, רדיולוגיה, אונקולוגיה, המטולוגיה,
אנדוקרינולוגיה, גסטרואנטרולוגיה, עיניים, א.א.ג, ריאות, רפואת עור ומין, אלרגולוגיה, גנטיקה, גניקולוגיה, רפואה זיהומית, גריאטריה, פסיכיאטריה (ילדים/בוגרים).
*בכפוף לתקופת המתנה (חד פעמית) – 30 יום
בסיום שיחת הייעוץ יינתן סיכום רפואי הכולל, במידת הצורך, מרשם לצורך רכישת תרופה לטיפול בבעיה הרפואית ממנה סובל המבוטח, הפנייה לבית חולים או מוקד לשירותי רפואה
דחופה ו/או המלצה להמשך טיפול אצל רופא אחר.


שירותי אבחון מהירמאפשר ביצוע הליך אבחון מהיר תוך מעקב רפואי ע“י רופא מומחה. תהליך האבחון מתבצע תחת קורת גג אחת. הבדיקות מושלמות תוך ימים ספורים וגורם מקצועי אחד מתאם את כל תהליך.

- מוקד שירות למיון ולהפניית החומר הרפואי.
- שיחה עם רופא בתוך 6 שעות מקבלת החומר הרפואי.
-בדיקת אבחון ראשונית על ידי רופא ממיין מומחה בתחום בתוך 24 שעות.
- בדיקות אבחנתיות ראשונות כגון: דם, שתן, צואה רנטגן ואולטרסאונד.
- הליך אבחון מורחב (על פי הצורך) – ct, pet-ct,mri ,mra, מיפוי ביופסיות ובדיקות פולשניות אחרות.
- התייעצות עם מומחים נוספים (על פי הצורך).
- סיום תהליך האבחון המורחב בתוך 3 ימי עבודה מיום תהליך האבחון הראשוני.
- אפשרות לחוות דעת שנייה.
- פגישת סיכום עם רופא ממיין בתוך שבוע מיום קבלת תוצאות הבדיקות.
- דו"ח מסכם של תהליך האבחון.

מה חשוב לדעת:

- ללא הגבלת גיל כניסה
- בכפוף להשתתפות עצמית ותקרות כיסוי המפורטות בפוליסה
- פרמיה קבועה (למעט המעבר מפרמיית ילד לבוגר).
- תקופת אכשרה- 45 יום.


"תרופות אקסטרה 2018" - הרחבה לכיסוי תרופות שלא בסל הבריאות

הרחבת כיסוי התרופות "סל הזהב" לאבחון גנטי ומימון תרופות בהתאמה אישית.
הטיפולים במחלת הסרטן עלו בשנים האחרונות מדרגה ומשלבים יותר ויותר טיפולים תרופתיים עם התאמה לפרופיל הגנטי של תאי הגידול של החולה.
אחת התפיסות הרווחות בעולם הרפואה בשנים האחרונות הינה "רפואה מותאמת אישית". התפיסה הזו מתאפשרת הודות ליכולות המדהימות שהושגו בתחום
הגנטיקה. ההתפתחויות הללו והטיפולים הרפואיים שמאפשרים לתת טיפול מתאים יותר לחולה.

"תרופות אקסטרה" כוללות את הכיסויים הבאים:
1. הרחבת כיסוי הבסיס סל הזהב לתרופות שאינן כוללות בסל הבריאות:
א. כיסוי גם לקאנביס רפואי- שיפוי בגין עלות רכישה חודשית של הקאנביס הניטל למטרות רפואיות, לטיפול במחלות או להקלה בתסמינים.
ב. הורדת תקרת עלות חודשית לתרופה ו/או תוסף מזון ל-1,000 ₪ בלבד (מתקרה קודמת של 5,000 ₪ בתוכנית הבסיס).
2. פרמקוגנטיקה – התאמת טיפול תרופתי לחולה

התאמת טיפול תרופתי (לכל בעיה רפואית) המבוססת על השונות הגנטית בין מטופלים בתגובתם לטיפול תרופתי, פרמקוגנטיקה מאפשרת טיפול תרופתי המותאם אישית על פי נתוני הגנטיקה של כל חולה הכוללת:
- התייעצות עם גנטיקאי - עד לתקרה של 750 ₪ להתייעצות
- בדיקות גנטיות להתאמת טיפול תרופתי למחלה - עד 10,000 ₪ למקרה ביטוח
- התייעצות עם פרמקולוג - עד 500 ₪ להתייעצות
- תקופת אכשרה- 3 חודשים, השתתפות עצמית- 25%

חדש וייחודי! שיתוף פעולה בין חברת הפניקס ל- trial-in pharma לרווחת מבוטחי הפניקס שרכשו כיסוי לתרופות אקסטרה.
בדיקה ייחודית מותאמת אישית לחשיפת טיפולים אונקולוגיים חדשניים ופורצי דרך לחולים בסרטן גרורתי וחולים בסרטן מוח, בשיתוף עם חברת טרייל-אין פארמה.
- סקירה וסינון של מאגרי מידע מקצועיים וספרות רפואית בתחום הסרטן, ע"י צוות אונקולוגים בכירים ואנשי מחקר קליני.
- הפקת דו"ח ממצאים הכולל רשימת טיפולים מתקדמים, תרופות חדשניות ותרופות חמלה למטופל הספציפי.
- ליווי מקצועי וצמוד בשלבים השונים של השגת הטיפול הנבחר וזאת ע"י צוות מומחים.
- עלות השירות.

מבוטחי הפניקס בעלי כיסוי תרופות אקסטרה זכאים לכיסוי של עד 10,000 ₪ להתאמת טיפול תרופתי וזאת במסגרת פרק פרמקוגנטיקה.
כעת, מבוטחים אלו יהיו זכאים לתעריף מוזל וייחודי עבור השירות שמציעה חברת טרייל-אין פארמה וזאת כנגד תשלום השתתפות עצמית בלבד.
3. גנומיקה – בדיקת הגנטיקה של גידולים והתאמת הטיפול המתאים
גנומיקה הינה גישה טיפולית חדשנית וייחודית המתייחסת לפרופיל המולקולארי של תאי הגידול בשילוב המאפיינים הקליניים של מחלת הסרטן או המחלה הגידולית. הבדיקה מאפשרת התאמת טיפול תרופתי לגידול הספציפי של החולה.

הכיסוי כולל:
- בדיקת גנומיות (אפיון מולקולרי) לסוגי גידולים שונים - עד 50,000 ₪ לכל הבדיקות הגנומיות במחלה
- תקופת אכשרה- 3 חודשים, השתתפות עצמית - 25%
חדש! שיתוף פעולה בין חברת הפניקס לאונקוטסט-טבע - לרווחת מבוטחי הפניקס שרכשו כיסוי לתרופות אקסטרה.
אונקוטסט-טבע, הינה החברה החלוצה והמובילה בישראל ברפואה-מותאמת-אישית בתחום הסרטן. מזה כשני עשורים, אונטוקסט-טבע מתמקדת בזיהוי גישות
חדשניות ופורצות דרך לאיבחון כל סוגי הסרטן, בשלבים השונים, וכן חיזוי מהלך המחלה על פי הפרופיל הגנטי הייחודי של החולה ושל תאי הגידול.בשיתוף עם
הרופא המטפל, צוות אונקוטסט-טבע מאפשר לעשרות אלפי מטופלים להשתמש בכלים מתקדמים ובמעבדות המובילות בעולם, לצורך התאמה מדויקת
ואפקטיבית יותר של כיווני הטיפול. הבדיקות המולקולאריות המתקדמות, המקיפות והמדויקות (ובכלל זה oncotype dx, gps cancer, cancer select ו-
guardant 360) שעורכת אונקוטסט-טבע מתאימות לאבחון סוגי סרטן שונים. בדיקות אלו מסייעות לצוותים הרפואיים ולמטופלים לקבל החלטות טיפוליות
מושכלות על סמך המידע המתקבל מהן, ובכך להביא ליעילות גבוהה יותר של הטיפולים הביולוגיים, האימונותרפיים וטיפולים כימותרפיים במחלות הסרטן תוך
צמצום הרעילות לגוף המטופל.
במסגרת ההסכם יוכלו מבוטחי הפניקס לקבל עד 50,000 ₪ לכיסוי תהליכי הבדיקה המתקדמים באונקוטסט טבע בתשלום של השתתפות עצמית בלבד.
4. כיסוי לתרופות מיוחדות אשר אושרו לשימוש באחת מהמדינות המוכרות ושאינן כלולות בכיסוי סל הזהב:
א. כיסוי לתרופות המאושרות לשימוש מתוקף סעיף 29 (א) 3 לתקנות הרוקחים ובכפוף לתנאי הפוליסה.
ב. כיסוי לתרופה אשר נקבע על ידי רופא מומחה בתחום (על פי 2 פרסומים מדעיים רפואיים מקובלים) כי היא מתאימה לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח.
ג. תרופה אשר נמצאה באפיון מולקולארי כמתאימה לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח עד לסכום כולל של 500,000 ₪ לכל תקופות הביטוח.
תקופת אכשרה- 3 חודשים. *השתתפות עצמית חודשית 25% או 750 ש"ח ולא יותר מ 2,500 ש"ח למקרה ביטוח. פטור מהשתתפות עצמית לתרופה למחלת הסרטן.

חשוב לדעת:

- למבוטחים בעלי כיסוי לתרופות שלא בסל הבריאות - "סל הזהב" בלבד.
- גיל כניסה לביטוח - עד גיל 70 בלבד 

 

אין תחליף לגורם האנושי

תשאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם