Whatssap icon054-2106968
דברו איתנו בוואצאפ

phone icon1054-2106968
זמינים בשבילכם

רוצים לקבל הצעה לביטוח של מגדל ביטוח בריאות בהתאמה אישית ?

  • מגוון מסלולים בהתאמה אישית
  • תנאים מיוחדים ללקוחות שלנו במגדל
  • אחריות ושירות גם אחרי הצטרפות

מגדל ביטוח בריאות

 

ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל - מהשקל הראשון

ביטוח מורחב המאפשר לך לשלוט בכל שלבי הניתוח
יש החלטות בחיים שלא משאירים ליד המקרה. כשמדובר בבריאות שלך, מגיע לך את הטוב ביותר. במקרה בו זקוקים לניתוח, השליטה על כל הפרטים, מבחירת רופא ועד למועד ביצוע הניתוח, בידיים שלך! התוכנית כוללת כיסוי להוצאות רפואיות בישראל הקשורות בניתוח, שבוצע בישראל, באמצעות רופא, שבהסכם עם מגדל וכן לטיפולים מחליפי ניתוח בישראל.

 

הכיסוי הביטוחי כולל:
- 3 התייעצויות עם רופא מומחה בקשר לניתוח.
- שכר מנתח או נותן טיפול מחליף ניתוח.
- הוצאות רפואיות הנדרשות לשם ביצוע הניתוח ולאשפוז, לרבות שכר רופא מרדים, הוצאות חדר ניתוח, ציוד מתכלה, שתלים, תרופות במהלך הניתוח והאשפוז, בדיקות שבוצעו כחלק מהניתוח והוצאות אשפוז עד לתקרה של 30 ימי אשפוז כולל אשפוז טרום ניתוח.

הביטוח מכסה ניתוחים אשר בוצעו באמצעות נותני שירות בהסדר עם החברה.

 

סכום ביטוח מרבי
- התייעצות עם רופא שבהסכם - תכוסה במלואה
- התייעצות עם נותן שירות אחר - תכוסה עד לסך של 1,500 ₪ לכל התייעצות
- ניתוח אשר בוצע באמצעות נותני שירות שבהסדר עם החברה, יכוסה באופן מלא וישיר.
- טיפול מחליף ניתוח אשר בוצע באמצעות נותני שירות שבהסדר עם החברה, יכוסה באופן מלא וישיר ואצל נותן שירות אחר עד לסכום הביטוח המירבי, כפי שמתפרסם באתר האינטרנט של החברה.

גיל הצטרפות, דמי הביטוח ותקופת האכשרה
גיל הצטרפות לביטוח: 0-85
דמי הביטוח:
לילד - פרמיה קבועה עד גיל 20.
למבוגר - הפרמיה נקבעת על פי גיל המבוטח לפי מועד תחילת הביטוח, ומשתנה לפי קבוצות גיל עד גיל 66 וממועד זה הינה קבועה.
תקופת אכשרה: 90 יום. במקרה הקשור להריון או לידה 12 חודשים.

 

לתשומת ליבך, המידע שמוצג לעיל הינו מידע תמציתי בלבד. הפרטים המלאים בנוגע לתכנית לרבות ההרחבות השונות מפורטים בתנאי הפוליסות והם אלו המחייבים.

 

ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל - משלים שב"ן

ביטוח המשלים את כיסוי הניתוחים של קופות החולים
כיסוי משלים שב"ן (שירותי בריאות נוספים) לניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח של מגדל הוא רובד משלים לכיסוי לניתוחים פרטיים הניתן במסגרת שירותי הבריאות הנוספים של קופות החולים. התוכנית כוללת החזר הוצאות ניתוח וטיפולים מחליפי ניתוח, מעבר לזכויות המגיעות במסגרת שירותי הבריאות הנוספים של קופות החולים בה המבוטח חבר.

 

הכיסוי הביטוחי כולל:
- 3 התייעצויות עם רופא מומחה בקשר לניתוח.
- שכר מנתח.
- הוצאות רפואיות בבית חולים פרטי, הנדרשות לשם ביצוע הניתוח ולאשפוז, לרבות שכר רופא מרדים, הוצאות חדר ניתוח, ציוד מתכלה, שתלים, תרופות במהלך הניתוח והאשפוז, בדיקות שבוצעו כחלק מהניתוח והוצאות אשפוז עד לתקרה של 30 ימי אשפוז כולל אשפוז טרום ניתוח.

- טיפול מחליף ניתוח.

סכום ביטוח מרבי
המבוטח זכאי לתגמולי ביטוח על פי תוכנית זו בגין ההוצאות שלהלן, רק מעבר למלוא הזכויות המוקנות לו עבור מקרה הביטוח במסגרת תוכנית השב"ן ,ולאחר שהמבוטח פנה למימוש זכאותו על פי תכנית השב"ן שברשותו.
ניתוח או טיפול מחליף ניתוח אשר בוצע באמצעות נותני שירות שבהסדר עם החברה, יכוסה באופן מלא וישיר, בקיזוז סכום ההחזר המירבי הקבוע עבורו בשב"ן.

התוכנית כוללת עוד:
- כיסוי הוצאות בעת ביצוע ניתוח או טיפול מחליף ניתוח שאינו ממומן ע"י תוכנית השב"ן לכלל החברים בשב"ן, או במקרה של חייל בשירות סדיר בצה"ל מהשקל הראשון.
- ברות ביטוח לתוכנית ביטוח ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח מהשקל הראשון, במקרה של סיום החברות בתוכנית השב“ן או בעת תקופת האכשרה במעבר בין קופות חולים.

גיל הצטרפות, דמי הביטוח ותקופת האכשרה
גיל הצטרפות לביטוח: 0-85
דמי הביטוח:
לילד - פרמיה קבועה עד גיל 20.
למבוגר - הפרמיה נקבעת על פי גיל המבוטח לפי מועד תחילת הביטוח, ומשתנה לפי קבוצות גיל עד גיל 66 וממועד זה הינה קבועה.
תקופת אכשרה: 90 יום. במקרה הקשור להריון או לידה 12 חודשים.

לתשומת ליבך, המידע שמוצג לעיל הינו מידע תמציתי בלבד. הפרטים המלאים בנוגע לתכנית לרבות ההרחבות השונות מפורטים בתנאי הפוליסות והם אלו המחייבים.

  

תרופות שאינן בסל ובדיקות גנטיות למחלה

סל התרופות הרחב ביותר בישראל
לעיתים תרופה הנדרשת לטיפול בבעיה הרפואית, אינה כלולה בסל התרופות הממלכתי, ועלולה להגיע לסכומים גבוהים מאוד. על מנת לא להגיע למצב שבו יקשה עליך לעמוד בהוצאה, כדאי שיהיה לך סל התרופות של מגדל שהינו הרחב בישראל וכולל כיסוי לתרופות שאינן כלולות בסל הבריאות הממלכתי המאושרות בישראל ובמדינות מערביות נוספות, וכן תרופות בהתאמה אישית.

 

כיסוי התרופות כולל:
- תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות -המאושרות לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח בישראל, בארה"ב, באיחוד האירופי ובעוד 6 מדינות נוספות.
- תרופות הכלולות בסל הבריאות - המאושרות לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח בישראל, בארה"ב, באיחוד האירופי ובעוד 6 מדינות נוספות, אך התוויתן בסל הבריאות, אינה תואמת את הצורך הרפואי לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח.
- תרופות המוגדרות כ off-label לכל מחלה - תרופות שלא אושרו לשימוש הנדרש, אך הוכרו כיעילות לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח, כמפורט בפוליסה.
- תרופות יתום - תרופות למחלות נדירות.

 

ובנוסף, תרופות בהתאמה אישית שינתנו במקרים הבאים:
- ניתן אישור לייבא תרופה למבוטח על פי הנחיות הקבועות בחוק (תקנה 29 א 3 לתקנות הרוקחים).
- התרופה אושרה לשימוש באחת המדינות המוכרות לטיפול במצב רפואי אחר ולא למצבו של המבוטח אולם: נמצאה יעילה לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח על סמך בדיקה גנטית.
- או שרופא מומחה בכיר קבע, כי התרופה יעילה באופן ממשי לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח על סמך שני מאמרים מדעיים רפואיים מקובלים וכי התועלת בתרופה עולה על הסיכון הכרוך בה.

 

כיסויים נוספים במסגרת התוכנית:
- החזר עבור ההשתתפות העצמית ששולמה בשב”ן, עבור תרופה שלא בסל הבריאות המכוסה בתוכנית השב"ן.
- כיסוי לשירות או הטיפול הרפואי הכרוך במתן התרופה עד ל 300 ₪ ביום, ועד 60 יום לכל מקרה ביטוח.
- כיסוי עבור בדיקות גנטיות לאפיון והתאמת טיפול במחלה (לא רק סרטן) הכולל: החזר הוצאות הבדיקות הגנטיות, התייעצות עם גנטיקאי, התייעצות עם פרמקולוג. עד 80% מההוצאה ולא יותר מסך של 40,000 ש"ח.

סכום ביטוח מירבי:
- סך של 2,000,000 ₪ המתחדש בכל תקופת ביטוח.
- עבור תרופה מיוחדת, סך של 50,000 ₪ לחודש ועד 800,000 ₪ למחלה (ולא לתקופת ביטוח).

גיל הצטרפות, דמי הביטוח ותקופת האכשרה
התוכנית אינה כוללת השתתפות עצמית, ותרופות שעלותן מעל 300 ₪ (ובתרופות בהתאמה אישית 800 ₪), יכוסו במלואן מהשקל הראשון (פרנצ'יזה).
גיל הצטרפות לביטוח: 0-85
דמי הביטוח:
לילד - פרמיה קבועה עד גיל 20.
למבוגר - הפרמיה נקבעת על פי גיל המבוטח לפי מועד תחילת הביטוח, ומשתנה לפי קבוצות גיל עד גיל 66 וממועד זה הינה קבועה.
תקופת אכשרה: 90 יום.

לתשומת ליבך, המידע שמוצג לעיל הינו מידע תמציתי בלבד. הפרטים המלאים בנוגע לתכנית לרבות ההרחבות השונות מפורטים בתנאי הפוליסות והם אלו המחייבים.

  

ביטוח השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל

ביטוח רחב להשתלות מהמתקדמים בעולם

כשאדם נזקק להשתלה או טיפול מיוחד בחו"ל, סביר שידרש להוצאות רפואיות גבוהות מאוד, שיקשו עליו לממן את הטיפולים בעצמו. ביטוח השתלות פרטי, יאפשר לו לעבור השתלה בחו"ל, במוסדות רפואיים מובילים עם מאגר איברים רחב יותר מהקיים בישראל, המגדיל משמעותית את היכולת למצוא תורם בזמן קצר יותר.

 

הכיסוי הביטוחי כולל:

- שיפוי לביצוע הערכות רפואיות לפני ביצוע השתלה או טיפול מיוחד, לרבות הטיסות הלוך ושוב לחו"ל, לצורך ביצוען.
- שיפוי להוצאות לבדיקות לאיתור תרומת מוח עצם/הפקת מוח עצם ו/או תאי גזע מדם טבורי /דם פריפרי הנדרשים להשתלה.
- שיפוי להוצאות טיפולים רפואיים בחו"ל, שקשורים באופן ישיר להשתלה /טפול מיוחד בחו"ל לרבות טיפולי דיאליזה.
- הוצאות אשפוז, בבית חולים בחו"ל ,תשלום לצוות הרפואי והוצאות חדר ניתוח.הניתנים למבוטח בהשתלה/טיפול מיוחד בחול.
- הוצאות רפואיות הנדרשות לקציר האיבר המושתל, שימורו והעברתו למקום ביצוע ההשתלה.
- הוצאות בגין רכישת כרטיס טיסה למובטח ומלווה לצורך ביצוע ההשתלה/טיפול מיוחד בחו"ל וחזרתו ארצה.
- הוצאות להטסה רפואית בלווי צוות רפואי למבוטח המועבר מישראל לחו"ל או מחו"ל לישראל במקרה בו נקבע צורך בהטסה רפואית מסוג זה.
- הוצאות שהייה בחו"ל למבוטח ולמלווה או לשני מלווים במקרה של מבוטח קטין.
- הוצאות הטסת גופה במקרה של פטירה חלילה בחו"ל.
- הוצאות לטיפולי המשך בחו"ל הנובעים מביצוע ההשתלה או הטיפול המיוחד בחו"ל.
- הוצאות הבאת מומחה רפואי לישראל. לבצוע ההשתלה/טיפול מיוחד בישראל במקרה ולא ניתן יהיה להטיס את המבוטח לחו"ל מסיבות רפואיות.

 

התוכנית מעניקה:

- אפשרות לפיצוי חד פעמי להשתלה בחו"ל, המבוצעת ללא השתתפות החברה בסך של 250,000 ש"ח (במקום החזר הוצאות כמפורט לעיל) וזאת לאחר ביצוע ההשתלה בחו"ל.

- גמלה חודשית לפני ואחרי ביצוע ההשתלה:
- 5,500 ₪ לחודש למשך 6 חודשים למועמד להשתלה המרותק למיטתו.
- 5,500 ₪ לחודש למשך 24 חודשים לאחר ביצוע ההשתלה ובמקרה שהמבוטח ביצע את ההשתלה לפני גיל 60 ונמצא במצב תפקודי סיעודי לאחר 24 חודשים, הוא יהיה זכאי להמשך גמלה עד 60 חודשים, כל עוד נמצא במצב סיעודי.
- כיסוי להשתלות מתקדמות של: שחלות, רחם, מעי, תאי גזע בישראל, איבר מבעלי חיים ואיברים שגודלו במעבדה עד סכומי הביטוח המרביים הקבועים בפוליסה.
- החזר הוצאות של עד 4,500,000₪ להשתלה וסך של 851,000₪ לטיפולים מיוחדים בחו"ל, במקרה של השתלה שבוצעה במרכזים שאינם בהסכם.

גיל הצטרפות, דמי הביטוח ותקופת האכשרה
גיל ההצטרפות: 0-85
דמי הביטוח:
לילד - פרמיה קבועה עד גיל 20.
למבוגר - הפרמיה נקבעת על פי גיל המבוטח לפי מועד תחילת הביטוח, ומשתנה לפי קבוצות גיל עד גיל 66 וממועד זה הינה קבועה.
תקופת אכשרה: 90 יום.

לתשומת ליבך, המידע שמוצג לעיל הינו מידע תמציתי בלבד. הפרטים המלאים בנוגע לתכנית לרבות ההרחבות השונות מפורטים בתנאי הפוליסות והם אלו המחייבים.

  

נספח ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בחו"ל

 

החזר הוצאות לניתוחים שבוצעו בחו"ל

לעיתים, הטיפול הנכון, הרחב והמקיף ביותר לבעיה הרפואית של המבוטח דווקא נמצא בחו"ל. במקרים אלו, עלויות הטיפול יכולות להיות גבוהות במיוחד. הרחבה לפוליסת ביטוח בריאות פרטי במגדל המעניקה כיסוי לניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח פרטיים בחו"ל, ומאפשרת לבחור את הרופא המטפל ומקום ביצוע הניתוח או טיפול מחליף ניתוח בחו"ל ולקבל החזר להוצאות הנלוות, כולל המשך הוצאות החלמה בישראל.

הכיסוי הביטוחי כולל:

- התייעצות עם רופא מומחה בישראל ובחו"ל.
- שכר מנתח
- הוצאות רפואיות הנדרשות לשם ביצוע הניתוח ולאשפוז, כולל שכר רופא מרדים, הוצאות חדר ניתוח, ציוד מתכלה, שתלים, תרופות במהלך הניתוח והאשפוז, בדיקות שבוצעו כחלק מהניתוח והוצאות אשפוז עד לתקרה של 30 ימי אשפוז כולל אשפוז טרום ניתוח.
- הוצאות שתלים בניתוח שהושתלו במבוטח במהלך ניתוח בחו"ל
- העברות למבוטח ולמלווה.
- הטסה רפואית.
- הוצאות הטסת הגופה.

הוצאות נוספות בעת ביצוע ניתוח גדול בחו"ל:

- הוצאות טיסה ושהייה למבוטח ולמלווה.
- הבאת מומחה לביצוע הניתוח בישראל.
- המשך מעקב רפואי בחו"ל.
- שכר אח/ות פרטי/ת בעת אשפוז - כיסוי זה יינתן למבוטח בביתו בישראל או בבית החולים בחו"ל.
- הנחה בביטוח נסיעות לחו"ל למלווה.

המשך הוצאות בישראל לאחר ניתוח בחו"ל

- הוצאות החלמה.
- פיזיותרפיה עקב ניתוח ו/או התעמלות שיקומית.
- ריפוי בעיסוק עקב ניתוח.
- שיקום כושר הדיבור.
- פיצוי חד פעמי בגין מוות כתוצאה ישירה מהניתוח.
- סכום השיפוי המירבי לטיפול מחליף ניתוח שבוצע בחו"ל: שכר נותן טיפול מחליף ניתוח עד 200% משכר "מנתח אחר" בגין הניתוח שהטיפול מחליף הניתוח בא להחליפו אם היה מבוצע בישראל.
- ההוצאות הרפואיות הנדרשות לביצוע טיפול מחליף ניתוח – עד 200% מהסכום שהיה משולם ל"בית חולים אחר " בגין הניתוח שהטיפול מחליף ניתוח בא להחליפו אם היה מבוצע בישראל.

הוצאות טיפול מחליף ניתוח בחו"ל, כולל:
- התייעצות עם רופא מומחה בישראל ובחו"ל.
- שכר נותן הטיפול מחליף ניתוח בחו"ל.
- הוצאות חדר ניתוח או חדר טיפולים בבית חולים או במרפאה בחו"ל.
- הוצאות אשפוז בבית חולים בחו"ל, במהלכו בוצע הטיפול מחליף הניתוח שלא תואם עם החברה עד 200% מעלות ניתוח שהטיפול בא להחליפו בישראל, כפי שמתפרסם באתר האינטרנט של החברה.

גיל הצטרפות, דמי הביטוח ותקופת האכשרה
גיל ההצטרפות: 0-85
דמי הביטוח:
לילד - פרמיה קבועה עד גיל 20.
למבוגר - הפרמיה נקבעת על פי גיל המבוטח לפי מועד תחילת הביטוח, ומשתנה לפי קבוצות גיל עד גיל 66 וממועד זה הינה קבועה.
תקופת אכשרה: 90 יום. במקרה הקשור להריון או לידה 12 חודשים.

לתשומת ליבך, המידע שמוצג לעיל הינו מידע תמציתי בלבד. הפרטים המלאים בנוגע לתכנית לרבות ההרחבות השונות מפורטים בתנאי הפוליסות והם אלו המחייבים.

כיסוי ייעוץ, בדיקות אבחנתיות ושירותי סל הריון (אמבולטורי)

סל רחב של שירותים רפואיים שלא בעת אשפוז

נספח לשירותי ייעוץ רפואי, בדיקות אבחנתיות והריון, המציע סל רחב של שירותים רפואיים, שלא בעת אשפוז. הנספח כולל גם שתי הרחבות אותן ניתן להוסיף בנפרד הכוללות: הרחבת שיקום ואביזרים רפואיים והרחבת טיפולים בהתפתחות הילד. 

הכיסוי הביטוחי כולל:

- 4 התייעצויות בשנה עם רופא מומחה (כולל התייעצות עם פסיכיאטר).
- רק במגדל - שירות תור מהיר לבדיקות האבחנתיות המפורטות:
mri/ct/אולטרסאונד,קולנסקופיה וירטוטאלית ,ממוגרפיה,צנתור וירטואלי, בתוך שני ימי עסקים בלבד ופענוח הבדיקות תוך שני ימי עסקים נוספים בלבד.
- כיסוי עבור כל בדיקה אבחנתית שעלותה מעל 250 ₪ (ולא מתוך רשימה סגורה).
- מידע רפואי הכולל הכוונה לרופאים ומומחים בתחום הבעיה הרפואית ממנה סובל המבוטח ותיק מחלה המעניק מידע אודות המחלה/הניתוח/הטיפול הרפואי/הבדיקה הנדרשת.
- 12 טיפולי פיזיותרפיה בשנה.
- סל הריון מורחב הכולל כיסוי לכל בדיקת הריון שעלותה מעל 250 ₪ (ולא מתוך רשימה סגורה), והחזר לבדיקות גנטיות, שמירת דם טבורי, קורס הכנה ללידה, מלונית לאחר לידה ויועצת הנקה.
- בדיקות אבחון הפרעות קשב וריכוז ו/או לקויות למידה לילדים עד גיל 20.
- רק במגדל - אפשרות התייעצות בתור מהיר להיפגש עם רופא מומחה שבהסכם תוך 3 ימי עסקים בלבד כפוף להשתתפות עצמית בסך 250 ש"ח.

 

לתשומת ליבך, המידע שמוצג לעיל הינו מידע תמציתי בלבד. הפרטים המלאים בנוגע לתכנית לרבות ההרחבות השונות מפורטים בתנאי הפוליסות והם אלו המחייבים.

גיל הצטרפות, דמי הביטוח ותקופת האכשרה
ניתן להצטרף לשירות ללא הצהרת בריאות
גיל ההצטרפות: 0-85
דמי הביטוח:
פרמיה משתנה על פי קבוצות גיל.
למבוגר - הפרמיה נקבעת על פי גיל המבוטח לפי מועד תחילת הביטוח, ומשתנה לפי קבוצות גיל עד גיל 66 וממועד זה הינה קבועה.
תקופת אכשרה: 90 יום יום עבור בדיקות לאבחון הפרעות קשב וריכוז או לקויות למידה למבוטח עד גיל 20 – 6 חודשי תקופת אכשרה.
עבור בדיקות אבחנתיות לנשים בהיריון וסל שירותי היריון – 12 חודשי תקופת אכשרה.
נספח ייעוץ ובדיקות אבחנתיות - אמבולטורי

 

הרחבה לכיסוי האמבולטורי - שיקום ואביזרים רפואיים

 

כיסוי לטיפולים מתקדמים ואביזרים רפואיים

נספח ייחודי למגדל, המעניק למבוטח, אשר נפגע ממחלה או מתאונה, אפשרות להסתייע בשירותים רפואיים ואביזרים רפואיים חיוניים הנדרשים לשיפור מצב בריאותו ובמטרה להשיבו לאורח חיים פעיל ותפקוד מירבי ככל האפשר.

ההרחבה כוללת את השירותים הבאים:

 

- כל טיפול שיקומי הנדרש לצורך שיפור תפקוד יומיומי, עקב מחלה או תאונה, המבוצע על ידי רופא שיקומי /או פיזיותרפיסט ו/או מרפא בעיסוק.
- כל אביזר רפואי, בהוראה של רופא מומחה המיועד לטיפול, הקלה ועזרה למבוטח שעלותם מעל 250 ₪.

- החלמה לאחר אשפוז במוסד החלמה על פי הפנייה של רופא מומחה.

- טיפול בתא לחץ כחלק מטיפול רפואי על פי הפנייה של רופא מומחה.

- שמירת מח עצם לתקופות ארוכות עקב מחלת הסרטן.

- הקפאת זרע וביציות לפני ביצוע טיפולים כימותרפיים או רדיותרפיים.

 

הכיסוי אינו כולל שתלים המורכבים במהלך הניתוח, עדשות מגע, משקפיים ו/או מדרסים, ו/או אביזרים או שתלים לטיפול בבעיות שיניים.

 

לתשומת ליבך, המידע שמוצג לעיל הינו מידע תמציתי בלבד. הפרטים המלאים בנוגע לתכנית לרבות ההרחבות השונות מפורטים בתנאי הפוליסות והם אלו המחייבים.

גיל הצטרפות, דמי הביטוח ותקופת האכשרה

גיל ההצטרפות: 0-85
הצהרת בריאות - ההצטרפות לביטוח מותנית במילוי הצהרת בריאות וחיתום.
תקופת אכשרה: 3 חודשים ובהשתתפות עצמית של 20% מכל טיפול.

 

הרחבה לכיסוי האמבולטורי - טיפולים בהתפתחות הילד והפרעות אכילה

טיפולים מתקדמים בהתפתחות הילד, בעיות הרטבה והפרעות אכילה

כיסויים רחבים ומקיפים המותאמים לכל שלבי התפתחות הילד ובינהם:
- כל טיפול בהתפתחות הילד המבוצע על יד פסיכותרפיסט, מרפא בעיסוק, קלינאי תקשורת, פסיכולוג, טיפולים בתנועה, טיפולים באומנות, רכיבה טיפולית, הוראה מתקנת, שחיה טיפולית, טיפול באמצעות בעלי חיים. הכיסוי מותנה באבחון בעיות התפתחות הילד על ידי נוירולוג מומחה או רופא מומחה להתפתחות הילד.
- טיפול וייעוץ בבעיות הרטבה.
- טיפולים בהפרעות אכילה (בולמיה או אנרוקסיה) על פי קביעת פסיכיאטר, כולל יעוץ אצל תזונאית ו/או אצל פסיכולוג או רופא מומחה.

 

לתשומת ליבך, המידע שמוצג לעיל הינו מידע תמציתי בלבד. הפרטים המלאים בנוגע לתכנית לרבות ההרחבות השונות מפורטים בתנאי הפוליסות והם אלו המחייבים.

גיל הצטרפות, דמי הביטוח ותקופת האכשרה

גיל ההצטרפות: 0-18
דמי הביטוח:
פרמיה קבועה.
3 חודשים ובהשתתפות עצמית של 20% מכל טיפול
תנאים נוספים:
תקופת הביטוח עד גיל 25.
ההצטרפות לביטוח מותנית במילוי הצהרת בריאות וחיתום. 

שירות מגדל קונסיליום

ליווי של הרופאים הבכירים בארץ בעת מצב רפואי מורכב

בעת מצב רפואי מורכב או בעיה רפואית מתמשכת, החולה ובני משפחתו המצויים במתח, חרדה ולעיתים בסכנת חיים, נאלצים להתמודד עם קבלת החלטות משמעותיות. כתב השירות מגדל קונסיליום מתווה את הדרך הנכונה אל פתרון רפואי אופטימלי, בליווי החולה ובני משפחתו, במצבים רפואיים מורכבים של מחלה או בעיה רפואית מתמשכת ובסיועם של הרופאים הבכירים ביותר בארץ.


ייעוץ וליווי של הרופאים המומחים הבכירים ביותר:

מגדל קונסיליום מסייע בניהול המקרה הרפואי באופן אקטיבי על ידי רופא פנימאי בכיר, המסייע באיסוף וניתוח כל הממצאים הרפואיים לשם קבלת תמונה שלמה על המקרה הרפואי, וגיבוש אסטרטגיה טיפולית עתידית, יחד עם המבוטח.

מוצר זה נלווה וחשוב בין היתר לכיסוי בפוליסת ניתוחים, אמבולטורי או מחלות קשות במגדל.

 

מתי זכאי המנוי לשירות?

במקרה שלאחר תום תקופת האכשרה ארעו לראשונה אחד או יותר מהמצבים הרפואיים הבאים:

- אבחון או חשד רפואי למחלה ו/או בעיה רפואית מתמשכת ו/או אירוע רפואי קשה, בין אם עקב מחלה או תאונה. מתועד על ידי רופא מומחה בתחום הרלבנטי.

- מצב רפואי ללא אבחנה שתהליך הברור לגביו קיים לפחות 30 יום. תהליך הבירור יכלול ייעוץ אצל רופא מומחה בתחום התמחות הקשור למצב הרפואי ולפחות בדיקת הדמיה כגון: mri, ct, וכיו"ב (למעט צילום רנטגן) ו/או בדיקות פולשניות.

- מצב בו קיים פענוח כתוב של בדיקת הדמיה מסוג mri, ct או pet ct, בדיקת אנדוסקופיה, או ביופסיה ובה עדות לגידול.

 

מה כולל השירות?

תקופת שירות בת 3 חודשים ממועד הודעת אישור הזכאות, תקופה שהינה קריטית במקרים רבים למתן הטיפול המיטבי ולהחלמה במסגרתה יהיה זכאי המנוי לשירותים הבאים:

- סקירת ההיסטוריה הרפואית וביצוע הערכה ראשונית של המקרה הרפואי.

- פגישת ייעוץ אישית של הרופא המומחה האישי עם המבוטח, תוך 3 ימי עבודה, הכוללת בדיקה גופנית והסבר על המצב הרפואי, על התהליכים והפרוצדורות הרפואיות שעבר ושעתיד המבוטח לעבור ולרבות המלצות לביצוע בדיקות המשך, אופן המשך הטיפול והפנייה לרופא מומחה.

- פניה למכונים להכוונה מדויקת לביצוע הבדיקות הנדרשות ולקבלת תוצאות.

- ליווי טלפוני למבוטח המטופל ולבני המשפחה, עדכונים שוטפים ומתן מענה טלפוני לשאלות או בעיות המתעוררות תוך כדי תהליך.

- הסבר על פענוח ממצאי הבדיקות.

- גיבוש האסטרטגיה האבחנתית והטיפולית.

- סיוע בבחירת גורם מטפל כולל הפניה לגורמים רפואיים ופארא רפואיים מתאימים להמשך טיפול/ייעוץ.

- פגישה נוספת עם הרופא המומחה האישי בהתאם לצורך הרפואי ועל פי שיקול דעתו של הרופא.

- מכתב מסכם וסיכום המלצות להמשך טיפול.

 

קונסיליום הינה חברה קיימת שנוסדה ע"י ארבעה מבכירי הרופאים בישראל, מומחים ב"ניהול מקרה" (case management):
פרופ' גבי ברבש - מומחה ברפואה פנימית, רפואה תעסוקתית ומנהל רפואי, ניהל את המרכז הרפואי תל אביב עד 2015 והיה מנכ"ל משרד הבריאות בין השנים 1996-1999.
פרופ' מיכאל לישנר - מומחה ברפואה פנימית ובהמטולוגיה, מנהל מחלקה פנימית א' ומנהל המעבדה האונקוגנטית במרכז רפואי מאיר.
פרופ' ענת גפטר גוילי - מומחית ברפואה פנימית ובהמטולוגיה, מנהלת מחלקה פנימית א' ורופאה בכירה במרכז דוידוף לסרטן במרכז הרפואי רבין.
פרופ' יעקב נפרסטק - מומחה ברפואה פנימית, ראומטולוגיה ואימונולוגיה קלינית. פרופסור מן המניין בבית הספר לרפואה של האוניברסיטה העברית. ניהל את האגף הפנימי והמרכז לאימונולוגיה קלינית וראומטולוגיה וכיהן כסמנכ"ל למחקר ופיתוח בבית החולים הדסה בירושלים.

 

לתשומת ליבך, המידע שמוצג לעיל הינו מידע תמציתי בלבד. הפרטים המלאים בנוגע לתכנית לרבות ההרחבות השונות מפורטים בתנאי הפוליסות והם אלו המחייבים.

גיל הצטרפות, דמי הביטוח ותקופת האכשרה
דמי הביטוח:
השתתפות עצמית - עבור כל מקרה רפואי בסך של 1,200 ₪. במקרה של מחלת סרטן השתתפות עצמית מופחתת בסך של 750 ₪. כלומר במחיר של יעוץ אחד מקבל המנוי ליווי חשוב במשך 3 חודשים.
פרמיה קבועה לילד עד גיל 20 ולאחר מכן פרמיה קבועה למבוגר
תקופת אכשרה: 90 יום.
השירות ניתן למבוטחים על ידי חברת b-well באמצעות חברת קונסיליום.

שירות אבחון מהיר ושירותים בעת אשפוז

שירותי יעוץ ואבחנה רפואית

כשמדובר בבריאות שלכם, כל דקה חשובה! לעיתים זמן ההמתנה לתורים ברפואה הציבורית יכול להמשך ימים ואף חודשים, ללא תלות והתחשבות במצב הרפואי. השירותים הניתנים במסגרת כתב שירות זה הם שירות אבחון מהיר אצל ספקים שבהסכם, שירות מלווה רפואי אישי, שירותי תמיכה וסיוע בעת אשפוז בבית חולים ולאחר שחרור מאשפוז.

 

אבחון מהיר אצל ספקים שבהסכם

המבוטח יהיה זכאי לתהליך אבחון אצל ספק שבהסכם באמצעות רופא מומחה, ביצוע בדיקות אבחנתיות הנדרשות לצורך האבחון וקבלת דו"ח הכולל את תוצאות תהליך האבחון:

 

- שיחה טלפונית עם הרופא הממיין תוך יום עבודה אחד.

- תהליך אבחון בסיסי - פגישה ראשונית עם הרופא הממיין תוך 3 ימי עבודה אשר בסיומן יימסר למבוטח דו"ח אבחון הכולל את תוצאות תהליך האבחון.

- תהליך אבחון מקיף ובדיקות רפואיות - תוך 3 ימי עבודה. על פי המצב הרפואי של המבוטח ועל פי שיקול דעתו הבלעדי של הרופא הממיין ובטרם הסתיים תהליך האבחון, יופנה המבוטח לביצוע בדיקות רפואיות אבחנתיות נוספות.

 

שירותי תמיכה וסיוע בעת אשפוז בבית חולים בישראל ולאחר אשפוז:

מבוטח אשר הופנה לאשפוז בבית חולים לצורך קבלת טיפול עקב מצבו הרפואי, יהיה זכאי לקבלת השירותים המפורטים להלן:

 

- שירותי בדיקות מעבדה עד הבית - לצורך הכנה לאשפוז וזאת בכפוף להמלצות הרופא המטפל במבוטח באופן קבוע ואשר הפנה אותו לאשפוז.

- שירותים במהלך אשפוז בבית חולים - מבוטח אשר אושפז בבית חולים בישראל מעל 24 שעות, יהיה זכאי לקבלת השירותים המפורטים להלן:

- שירותי ביקור על ידי רופא מומחה שבהסכם - במסגרת השירות יהיה זכאי המטופל לקבלת הסבר מהרופא המומחה על המחלה ו/או על מצבו הרפואי בגינו אושפז בבית החולים וכן הסבר על תוצאות של בדיקות שביצע.

- שינוע עזרים רפואיים לאחר אשפוז - המבוטח יהיה זכאי לקבלת שירות שינוע עזרים רפואיים בעת שחרור מאשפוז בבית חולים לתקופה שלא תעלה על 14 יום.

- שירותי פינוי באמצעות אמבולנס - המבוטח זכאי לקבלת שירותי פינוי באמצעות אמבולנס לביתו או למוסד שיקומי לאחר אשפוז, בהתאם למצבו הרפואי ועל פי המלצת הצוות הרפואי בבית החולים בו אושפז.

- תמיכה רפואית על-ידי רופא או אחות - המבוטח זכאי לקבלת מגוון רחב של שירותים עד 14 יום ממועד שיחרורו מבית החולים.

- שירותי עזר לבית - המבוטח יהיה זכאי לקבלת ייעוץ להתאמת הבית בו הוא אמור לשהות לאחר חזרתו מהאשפוז בהתאם לצרכיו.

- שיחת יעוץ טלפונית עם פסיכולוג רפואי לצורך קבלת כלים להתמודדות עם המצב הרפואי טרם האשפוז.

 

לתשומת ליבך, המידע שמוצג לעיל הינו מידע תמציתי בלבד. הפרטים המלאים בנוגע לתכנית לרבות ההרחבות השונות מפורטים בתנאי הפוליסות והם אלו המחייבים.

גיל הצטרפות, דמי הביטוח ותקופת האכשרה

גיל ההצטרפות לביטוח: 0-85
דמי הביטוח:
לילד - פרמיה קבועה עד גיל 20 ולאחר מכן פרמיה קבועה כמבוגר בגיל זה.
למבוגר - פרמיה קבועה.תקופת אכשרה: 90 יום - אבחון מהיר אצל ספקים שבהסכם. 30 יום - שירות תמיכה וסיוע בעת אשפוז ולאחר שחרור מבית חולים.
 

התייעצות עם רופא אונליין

כשאי אפשר להגיע לרופא, הרופאים המומחים מגיעים עד אליך

מדינת ישראל היא אחת המדינות המתקדמות ביותר מבחינת איכות הרפואה והטכנולוגיה, אך סובלת מזמינות נמוכה של שירותים רבים וממחסור בתקציבים. לכן, טבעי שדווקא בה יתפתחו שירותי רפואה אונליין מתקדמים ואיכותיים, הכוללים שימוש בטכנולוגיה יומיומית, ההופכת את עולם הרפואה לנגיש וזמין יותר עבור הזקוקים לכך.

 

מה כולל שירות ייעוץ מרופא אונליין?

זמינות גבוהה לייעוץ מרופא אונליין ללא צורך בהגעה פיזית למרפאה, וללא הגבלה במספר היעוצים למבוטח לאחר תקופת אכשרה בת 90 יום.

- ייעוץ אונליין מרופא משפחה או ילדים - השירות ניתן 24/7 - ללא השתתפות עצמית! הייעוץ ינתן עד 90 דקות מרגע הפניה למוקד. בסיום היעוץ הרפואי ינתן למבוטח סיכום הכולל קבלת מרשמים, הפניה למיון והמלצות להמשך טיפול, במידת הצורך.

- שירות איסוף מידע רפואי מהמבוטח, טרם הייעוץ המקוון - בהשתתפות עצמית של 90 ש"ח

- ייעוץ עם רופא מומחה אונליין תוך 3 ימי עסקים - בהשתתפות עצמית בסך של 120 ₪ בלבד!
- חדש ובלעדי למגדל - אפשרות להתייעץ עם מומחה לרפואה פנימית*.

- ייעוץ מקוון עם תזונאי/ת או דיאטן/ית מוסמכ/ת כולל פגישה אחת פרונטלית.

- ייעוץ מקוון עם פסיכולוג כולל פגישה אחת פרונטלית.

- ייעוץ מקוון תרופתי 24/7 ללא הגבלה וללא השתתפות עצמית ע"י רופא או רוקח תוך 90 דקות מרגע קבלת הפנייה.

 

ייעוץ רפואת מומחים אונליין מרשימה רחבה של 29 תחומים מגוונים הכוללים:
רפואה זיהומית, ריאות, א.א.ג, רפואת ילדים, אלרגולוגיה, עיניים, רפואת כאב, גריאטריה, רפואת עור ומין, קרדיולוגיה, גניקולוגיה, רדיולוגיה, נוירולוגיה, כירורגיה לב, כירורגיה חזה, כירורגיה כללית, אורתופדיה, אורולוגיה, נוירוכירורגיה, אנדוקרינולוגיה, גנטיקה רפואית, אונקולוגיה, נפרולוגיה, גסטרואנטרולוגיה, ראומטולוגיה, המטולוגיה, מומחה לרפואה פנימית (פנימאי).
ייעוץ רפואת נפש: פסיכיאטרי ילדים, פסיכיאטרי בוגרים
רשימת רופאים מומחים שבהסכם, כוללת לפחות מומחה אחד בכל תחום שהינו פרופסור, מנהל מחלקה/סגן מנהל מחלקה ,מנהל יחידה/סגן מנהל יחידה בבית חולים בישראל.

 

לתשומת ליבך, המידע שמוצג לעיל הינו מידע תמציתי בלבד. הפרטים המלאים בנוגע לתכנית לרבות ההרחבות השונות מפורטים בתנאי הפוליסות והם אלו המחייבים.

גיל הצטרפות, דמי הביטוח ותקופת האכשרה
ניתן להצטרף לשירות רופא אונליין ללא הצהרת בריאות, ואין הגבלה למספר שירותי ייעוץ רופא אונליין
גיל ההצטרפות לביטוח: 0-85
השתתפות עצמית:
- ייעוץ רופא משפחה אונליין או רופא ילדים אונליין - ללא השתתפות עצמית
- ייעוץ רופאים מומחים אונליין - 120 ש"ח לייעוץ.
- שירותי איסוף מידע מהמבוטח - 90 ש"ח.
- ייעוץ מקוון עם דיאטן/נית, תזונאי/ת – 45 ₪ למפגש מקוון ו-90 ₪ למפגש פרונטלי.
- ייעוץ מקוון נפשי – 75 ₪ ל 3 טיפולים ראשונים ו-110 ₪ עבור 9 טיפולים הבאים, 120 ₪ למפגש פרונטלי.
- ייעוץ מקוון תרופתי – ללא השתתפות עצמית

שירות רפואה משלימה

מגוון טיפולים אלטרנטיביים

פתרונות רפואה משלימה מהווים במקרים רבים חלק בלתי נפרד מהרפואה הקונבנציונלית ועשויים להקל על כאב, תופעות לוואי שונות ואף לשפר את המצב הרפואי. כתב השירות מעניק כיסוי לטיפולים אלטרנטיביים ומקנה למבוטח את האפשרות לקבל שירותים ממטפלים מוסמכים שבהסכם או לקבל החזר כספי עבור טיפולים ממטפלים שלא בהסכם.

 

עד 16 טיפולים לשנה לכל מבוטח כפוף לקבלת הפניה בכתב מרופא

- קבלת הטיפולים בפועל על ידי מטפלים שבהסכם בעלות 55 ₪ במרפאה או 75 ₪ בבית המבוטח.

- קבלת החזר הוצאות בגין טיפולים שניתנו על ידי מטפלים שאינם בהסכם בעלות של 50% מסכום ההוצאה, ועד 120 ₪ לכל טיפול.

- החזר בגין ניצול זכויות המבוטח בשב"ן - החזר בסך של 50% מסכום ההשתתפות העצמית ששולמה על-ידי המנוי לקופת החולים בפועל, אך לא יותר מ - 100 ₪ לכל טיפול.

 

רשימת טיפולים רחבה ומגוונת הכוללת 23 סוגי טיפולים שונים:
- אוסטיאופתיה.
- ייעוץ דיאטטי עקב צורך רפואי.
- כירופרקטיקה.
- פלנדקרייז.
- הומיאופתיה.
- שיטת פאולה.
- רפלקסולוגיה.
- דיקור סיני (אקופונקטורה).
- שיאצו.
- שיטת אלכסנדר.
- נטורופתיה.
- אירווידה.
- ביו-פידבק.
- פרחי באך.
- סוג'וק.
- חדרי מלח.
- פאלם תרפי.
- רייקי.
- טיפול במגנטים.
- דיקור יפני.
- צ'י גונג.
- היפנוזה.
- הומוטוקסיקולוגיה.

 

לתשומת ליבך, המידע שמוצג לעיל הינו מידע תמציתי בלבד. הפרטים המלאים בנוגע לתכנית לרבות ההרחבות השונות מפורטים בתנאי הפוליסות והם אלו המחייבים.

גיל הצטרפות, דמי הביטוח ותקופת האכשרה
גיל ההצטרפות לביטוח: 0-85
לילד - פרמיה קבועה עד גיל 20 ולאחר מכן פרמיה קבועה כמבוגר בגיל זה.
למבוגר - פרמיה קבועה לפי גיל הצטרפות לביטוח.
תקופת אכשרה: 3 חודשים.

 

 

אין תחליף לגורם האנושי

תשאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם