Whatssap icon054-2106968
דברו איתנו בוואצאפ

phone icon1054-2106968
זמינים בשבילכם

U פתרונות ביטוח

תנאי שימוש

ברוכים הבאים ותודה שבחרתם להשתמש באתר האינטרנט שלנו.

 

כללי

השימוש באתר אינטרנט זה (WWW.U-INS.CO.IL) להלן ("האתר") המופעל על ידי "יו פתרונות לביטוח - אנדריי אודלר סוכן ביטוח" ע.מ מספר 317404333 (להלן "החברה"), לרבות השימוש במידע ו/או השימוש בקישוריות למקורות מידע אחרים באתר ו/או באמצעותו, וכן מסירת כל מידע שהוא, קבלת הצעות ו/או רכישת פוליסות ביטוח ו/או מוצרים ו/או שירותים כלשהם באמצעות אתר זה (להלן: "השימוש באתר" ), כפוף לתנאים המפורטים להלן ועצם השימוש באתר על ידך ("המשתמש") מהווה הסכמה מצידך לקבלתם והתחייבות לנהוג לפיהם. לפיכך, במידה ואינך מקבל תנאי כלשהו מתנאי שימוש אלה, הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר זה. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

 

קניין רוחני

האתר מכיל נתונים ותכנים שונים המוגנים על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר ושאר זכויות קנייניות. כמו כן, האתר כמכלול מוגן כיצירה שלמה. אין לעשות כל פעולה שיש בה כדי לפגוע בזכויות קנייניות אלה. חל איסור להכניס שינויים, לשדר, להעביר, להפיץ, לשכפל, להציג, לפרסם, להעתיק ולמכור את המידע, התכנים והשירותים באתר ו/או שמקורם באתר, כולם או חלקם. החברה עושה כל שביכולתה כדי לשמור על זכויות הקניין במידע ובתכנים המצויים באתר. אם אתה סבור שקיים חשש כלשהו להפרת זכויות קניין כאמור, נודה לך על הסבת תשומת ליבנו לנושא בדוא"ל This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

הגבלת אחריות

1. המשתמש מצהיר בזאת ומסכים כי החברה כל גוף או אדם הקשורים ו/או מעורבים ביצירת, הפקת או הפצת האתר ותוכנו יהיו פטורים מכל אחריות וחבות תחת כל עילה משפטית שהיא, בקשר לכל נזק, פגיעה, הפסד או הוצאה, ישירים או עקיפים, משניים, מיוחדים או תוצאתיים, הקשורים בקבלת המידע המצוי באתר, ו/או השירותים הניתנים באמצעות האתר ו/או בשימוש באתר או חוסר היכולת להשתמש באתר, לרבות אך לא רק, אבדן נתונים או רווחים, שייגרמו כתוצאה מכל כשל, שגיאה, שיבוש השמטה, הפרעה, מחיקה, פגם, איחור או עיכוב של כל פעולה או העברת נתונים, נזקי חומרה ו/או תוכנה הנובעים מוירוסים כלשהם, נתק תקשורת כלשהו, גניבה, השמדה, קיום גישה בלתי חוקית לכל מידע המצוי באתר, ו/או לכל שינוי או שימוש בנתונים ובמידע המצויים באתר ו/או כל התנהגות פוגעת ו/או בלתי חוקית של משתמשים אחרים ו/או צדדים שלישיים כלשהם, וכי כל אחריות ו/או סיכון בקשר עם כל האמור לעיל יחולו על המשתמש בלבד. המשתמש מבין ומסכים כי כל האמור לעיל חל לגבי כל תכולתו ותוכנו של האתר.

2. תיתכן אפשרות שבאתר נפלו שיבושים, אי התאמות, שגיאות או אי דיוקים, וזאת על אף שהחברה עושה כל מאמץ למנוע תקלות כאמור, לוודא את תקינותו ורצף פעולתו של האתר וכן את האיכות, האמינות, שלמות ורמת הדיוק והעדכון של המידע המופיע בו. כמו כן, החברה ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית למידע המצוי באתרים אחרים חיצוניים, המקושרים לאתר באמצעות קישורית ("לינק") או בכל דרך אחרת, והיא לא תישא באחריות לנזקים שייגרמו עקב הסתמכות על המידע המצוי באתרים אלה או השימוש בהם.

 

3. מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל, החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק באופן מיידי וללא כל הודעה מוקדמת, את מתן השירותים לפי הסכם זה. החברה אינה אחראית לנזק, הפסד או אבדן כלשהו שעלול להיגרם למשתמש באתר עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר או בגין ביטול או הפסקת השירותים הניתנים באתר.

4. אין באמור בדפי האתר והמידע בו משום הצעה, שידול או ייעוץ לביצוע עסקאות עם החברה ו/או כל גורם אחר, למעט מקום בו צוין במפורש כי בהצעת ביטוח עסקינן. לפני ביצוע כל עסקה או נטילת חבות כספית כלשהי בהסתמך על המידע המצוי באתר, מומלץ להיוועץ ביועץ מקצועי מוסמך בתחום הרלוונטי. החברה אינה אחראית לנזק ו/או הפסד כלשהו שייגרמו כתוצאה מהסתמכות על המידע המוצג באתר זה.

 

הפרת הוראות תנאי השימוש

כל שימוש באתר, בתכניו ו/או בשירותיו בניגוד להוראות תנאי שימוש אלו הנו אסור בהחלט ומהווה הפרה של תנאי השימוש.

 

שינוי תנאי השימוש באתר

החברה שומרת על זכותה להכניס שינויים בתנאי השימוש.

בכל עת יופיעו באתר תנאי השימוש המעודכנים של החברה.

 

אבטחת מידע

החברה משתמשת באמצעי אבטחת מידע סבירים ומתקדמים התואמים את הנהוג בעולם האינטרנט. יחד עם זאת, קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים. כל עוד נוקטת "החברה" באמצעי אבטחה סבירים, "החברה" לא תהא אחראית לנזקים אשר נגרמו בעקבות חדירה בלתי מורשית כאמור והעברת מידע לצד שלישי עקב חדירה כאמור. משתמש יקר עליך מוטלת האחריות לגרום לכך שוירוסים לא יחדרו למערכת המצויה אצלך והחברה פוטרת עצמה מכל אחריות לכך.

 

שימוש בלתי חוקי או אסור והעלאת מידע לאתר

1. הנך מתחייב לעשות שימוש באתר אך ורק למטרות חוקיות ולמטרות אשר לשמן נועד האתר.

2. הנך מתחייב שלא להעלות (upload), לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם, מידע או חומר אחר, האסורים לפרסום או לשימוש, העלולים להפריע ו/או להגביל ו/או למנוע מאחרים את השימוש באתר;העלולים להשפיע על הביצועים ו/או התפקוד של האתר או שהם בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, פורנוגרפיה או ביטוי וולגרי אחר;הכוללים מידע כוזב או מטעה; שהנם בגדר דברים העלולים לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי חיקוק או העלולים להטיל חבות ו/או אחריות משפטית;

העלולים להפר זכויות קניין של אחר, לרבות זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, פטנטים, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת;

הכוללים וירוס ו/או סוס טרויאני ו/או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב או לגרום להן נזק מכל סוג שהוא ו/או הכוללים פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מפורשת מראש של החברה;

 

מסירת מידע באמצעות האתר

הנך מאשר כי כל מידע שתמסור באמצעות האתר לחברה יימסר מרצונך ובהסכמתך המלאה וכי עצם הקלדת פרטי המשתמש באתר מהווה הסכמה לכך שהנך מתיר לחברה ולמי מטעמה להשתמש בפרטים שמסרת, בכפוף לכל דין, הנך מאשר לקבל דברי דואר, בין בדואר רגיל, בין בדואר אלקטרוני ובין בכל דרך אחרת, המידע שנאסף מהגולשים באתר מיועד לפניית החברה לגולשי האתר לטובת מתן מידע,הגשת הצעות מחיר וקביעת פגישות.

במידה ואינך מעוניין לקבל מידע על מוצרי ביטוח השונים, שירותים וחומרים שלדעתנו עשויים לעניין אותך, בכל זמן תוכל לבקש להסיר אותך מרשימת התפוצה בעת קבלת המידע כאמור.

 

כפיפות לחוקי מדינת ישראל ושיפוט בישראל

מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לאתר יהיה בבית המשפט המוסמך בתל אביב, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל, ותנאי שימוש אלה יהוו את הבסיס לדיון המשפטי.

 

כשירות המשתמש באתר

העסקאות המוצעות באתר זה אינן מיועדות לקטינים ולמי שאינו כשיר ו/או אזרח ישראלי.