Whatssap icon054-2106968
דברו איתנו בוואצאפ

phone icon1054-2106968
זמינים בשבילכם

כמתווך דירות עליך לפעול במסגרת חוק המתווכים כדלהלן:

 • סעיף 2 לחוק קובע כי לא יעסוק אדם בתיווך במקרקעין, אלא אם כן הוא בעל רשיון. בנוסף, נקבע כי לא יפרסם אדם ברבים הודעה כי הוא מתווך במקרקעין, לא יציג עצמו כמתווך במקרקעין ולא ישתמש בכל תואר או כינוי העשויים ליצור רושם שהוא מתווך במקרקעין, אלא אם כן הוא בעל רישיון.

 • סעיף 5 מגדיר תנאים לקבלת רשיון מתווך במקרקעין:

  1. מי שהוא אזרח או תושב של מדינת ישראל או תושב חוץ שניתן לו היתר כדין לעבוד בישראל

  2. מלאו לו 18

  3. הוא אינו פושט רגל

  4. הוא לא הורשה בביצוע עבירה שיש עימה קלון ב – 5 השנים שקדמו להגשת הבקשה

  5. אם הוטל עליו מאסר, לרבות בעבירה שיש עמה קלון, והוא סיים לרצותה לפחות שלוש שנים לפני הגשת הבקשה

  6. הוא עמד בהצלחה בבחינה לקבלת רשיון תיווך במקרקעין

 • סעיף 8 לחוק "חובת הגינות וזהירות" קובע כי "מתווך במקרקעין יפעל בנאמנות, בהגינות ובדרך מקובלת, וימסור ללקוחו כל מידע שיש בידו בעניין מהותי הנוגע לנכס נשוא עסקת התיווך. במילוי תפקידו יפעל מתווך במקרקעין במיומנות ובסבירות וינקוט אמצעים הראויים בנסיבות העניין, לקבלת מידע מהותי הנוגע לנכס נשוא עסקת התיווך".

 • סעיף 9 לחוק קובע כי מתווך במקרקעין לא יהיה זכאי לדמי תיווך, אלא אם כן חתם הלקוח על הזמנה בכתב לביצוע פעולות תיווך במקרקעין. על-פי תקנות המתווכים במקרקעין (פרטי הזמנה בכתב), התשנ"ז – 1997, בהזמנה יכללו כל הפרטים הבאים: שמות, כתובות ומספרי זיהוי של המתווך ושל הלקוח, סוג העסקה (שכירות/מכירה), תיאור הנכס, מחיר העסקה המבוקשת בקירוב והסכום המוסכם של דמי התיווך או שיעור דמי התיווך המוסכם, מתוך המחיר שבו תתבצע העסקה והאם הוא כולל מע"מ או לאו.

 • סעיף 10 לחוק קובע כי מתווך במקרקעין לא יתווך בעסקת מקרקעין אם יש לו עניין אישי במקרקעין או בעסקה, אלא אם כן גילה ללקוחו את עניינו האישי כאמור וקיבל את הסכמת הלקוח לכך בכתב.

 • סעיף 11 לחוק "איסור גילוי ידיעה" קובע כי מתווך במקרקעין לא יגלה לאיש, שלא בהסכמת הלקוח, כל ידיעה שהובאה לידיעתו ע"י הלקוח או מטעמו.

 • סעיף 12 לחוק קובע כי מתווך במקרקעין לא יערוך ולא יסייע לערוך מסמכים בעלי אופי משפטי הנוגעים לעסקה במקרקעין ולא ייצג לקוח במשא ומתן משפטי לקראת עריכת מסמך כזה. מתווך המפר הוראת סעיף זה, לא יהיה זכאי לדמי תיווך.

 • סעיף 13 לחוק "איסור העסקה" קובע כי אדם לא יעסיק אדם אחר בתיווך במקרקעין אלא אם כן המועסק הוא בעל רשיון.

 • סעיף 14 לחוק קובע כי מתווך במקרקעין יהיה זכאי לדמי תיווך רק אם נתקיימו כל אלה:

  1. הוא בעל רשיון לפי חוק זה

  2. ישנה הזמנה בכתב הכוללת את כל הפרטים הנדרשים וכן את חתימת הלקוח

  3. הוא היה הגורם היעיל שהביא להתקשרות הצדדים בהסכם מחייב

 • סעיף 15 לחוק מתייחס לעניין הענישה וקובע כי המפר אחת מההוראות הבאות – עיסוק ללא רשיון, גילוי עניין אישי, איסור גילוי ידיעה, איסור פעולות משפטיות ואיסור העסקה, דינו מאסר שנה וקנס פי ארבעה מהשיעור הקבוע בסעיף 61 (א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז – 1977 (כ – 600,000 ₪).

 • סעיף 17 לחוק קובע כי "יראו עבירה לפי חוק זה גם כעבירה לפי חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981", וכי לממונה על הגנת הצרכן יהיו נתונות, לעניין עבירות לפי חוק זה, כל הסמכויות שיש לו לפי חוק הגנת הצרכן.

סעיף 18 לחוק קובע כי כל עוד לא שילם בעל הרשיון את האגרה במועדה, הוא אינו רשאי לשמש כמתווך במקרקעין.

תקנות המתווכים במקרקעין, התשנ"ז – 1997 קובעות את גובה אגרת הרשיון, כאשר גובה האגרה נקבע בהתאם למועד התשלום. ככל שמשלמים במועד מאוחר יותר, גובה האגרה עולה.